WAŻNE: Strona wykorzystuje pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.

#ZostańWdomu – Konkurs na Facebooku Stadionu Śląskiego!
#ZostańWdomu – Konkurs na Facebooku Stadionu Śląskiego!

Na oficjalnym profilu Stadionu Śląskiego na portalu Facebook do 22 marca trwa konkurs, w którym można wygrać gadżety Stadionu Śląskiego!

Przez najbliższe dni zostań w domu i weź udział w naszym konkursie! Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia profilu Stadionu Śląskiego na portalu Facebook do 22 marca trwa specjalny konkurs, w którym zdobyć można wyjątkowe gadżety Stadionu. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest opisanie w komentarzu pod postem konkursowym, najlepszych pomysłów na spędzanie czasu wolnego w domu.

Odpowiedzi można dodawać pod postem konkursowym do 22 marca. Zapraszamy do udziału!

Regulamin Konkursu „#ZostańWdomu”.

 

  1. Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu „#ZostańWdomu” i sponsorem nagród jest Stadion Śląski Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, KRS: 0000477883, REGON: 243373827, NIP: 954-274-52-09 (dalej Organizator).

Konkurs komunikowany jest za pośrednictwem portalu Facebook i trwa od 16.03.2020 roku
do 22.03.2020 roku na oficjalnym profilu Stadionu Śląskiego. Obsługę techniczną Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs jest jednorazowy.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie zastrzeżenia, czy reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook. Organizator zwalnia z odpowiedzialności Facebook w przypadku roszczenia lub jakiejkolwiek szkody związanej z niniejszym Konkursem.

Wszystkie przesłane odpowiedzi pod postem konkursowym na portalu Facebook Stadionu Śląskiego w zakresie autorskich praw majątkowych przechodzą na Stadion Śląski z chwilą ich przesłania.

Autorskie prawa majątkowe obejmują uprawnienie do korzystania z w/w utworów, na następujących polach eksploatacji:

-utrwalanie bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką,

-zwielokrotnianie w całości lub części bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej i laserowej,

-wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłanie utworów w ramach w/w sieci, w tym w trybie on-line,

-rozpowszechnianie w całości lub w części, w tym wprowadzanie do obrotu,

-wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawę lub wymianę nośników, na których utwór utrwalono,

-publiczne odtwarzanie i wystawianie,

-publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

-wykorzystanie utworów, jego fragmentów oraz opracowań utworów w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

  1. Uczestnictwo w Konkursie

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i może wziąć w nim każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która jest pełnoletnia lub posiada zgodę opiekuna prawnego, nie jest w żaden sposób powiązana z Organizatorem, zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, wykonała Zadanie Konkursowe zgodnie z zapisami Regulaminu. Brak spełnienia któregokolwiek
z warunków stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

  1. Zadanie Konkursowe

Zadanie Konkursowe polega na opisaniu najlepszych pomysłów na spędzanie czasu wolnego w domu. Uczestnik konkursu dodaje odpowiedź w formie komentarza pod postem konkursowym na portalu Facebook Stadionu Śląskiego. Komentarze edytowane po zakończeniu konkursu nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy.

  1. Wyłonienie zwycięzców

Po informacji o zakończeniu konkursu zostanie wybrana odpowiedź zwycięska Konkursu
wg wytycznych wskazanych w poście konkursowym (autor najciekawszej odpowiedzi wybranej przez Organizatora) na portalu Facebook na stronie Stadionu Śląskiego. Wytyczne będą wskazane jasno
w poście konkursowym na portalu Facebook na stronie Stadionu Śląskiego. Nagrodę stanowią gadżety Stadionu Śląskiego.

Zwycięzca nagrody może zrzec się nagrody, jednak za zrzeczenie się nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem portalu Facebook. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w poście informującym o wynikach konkursu hiperłącza
do profili zwycięzcy.

Warunkiem otrzymania nagrody przez Zwycięzcę oraz otrzymujących nagrody pocieszenia jest przesłanie odpowiedzi zwrotnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej
z adresem, na który ma być wysłana nagroda. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu dostarczenia nagrody drogą pocztową.

Nagroda dostarczana będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Istnieje możliwość odbioru nagrody w siedzibie Organizatora po uzgodnieniu terminu
z Organizatorem.

W przypadku niepełnoletniego Zwycięzcy lub otrzymującego nagrodę pocieszenia, ten musi dostarczyć za pośrednictwem wskazanego powyżej kanału komunikacji (e-mail) skan oświadczenia obejmującego pisemną zgodę opiekuna prawnego do udziału w Konkursie.

Jeśli Zwycięzca w terminie określonym w Regulaminie nie zgłosi się do Organizatora lub w przypadku niepełnoletniego Zwycięzcy, nie prześle oświadczenia od opiekuna prawnego, Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyznania nagrody. Nieprzyznana nagroda przepada. Dotyczy to także osób otrzymujących nagrody pocieszenia.

Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom w ciągu 14 dni od momentu przekazania przez nich danych do wysyłki.

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędnie przekazane dane kontaktowe skutkujące niedostarczeniem lub zwrotem nagrody na adres nadawcy.

  1. Reklamacje

Reklamacje należy składać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i przesłać listem poleconym
na adres Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia Konkursu.

Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację do 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania.

Wszelkie zastrzeżenia oraz sugestie związane z Konkursem należy zgłaszać poprzez wiadomość mailową na adres media@stadionslaski.pl

  1. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stadion Śląski Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203.

Każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) biorący udział w konkursach organizowanych przez Stadion Śląski Sp. z o.o. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
w tym wizerunek, przez Organizatora (Stadion Śląski Sp. z o.o.) w celach związanych z udziałem
w ww. wydarzeniach oraz podaniem wyników do ogólnej wiadomości jak również w celach promocyjnych i dokumentujących konkurs.

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres 72 miesięcy.

Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Dodatkowo, każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Stadion Śląski Sp. z o.o.

Decyzje dotyczące uczestników nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@trawipol-az.pl

  1. Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej stadionslaski.pl oraz w siedzibie Organizatora.

Wyłącznie zapisy niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa mają moc prawną.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Organizator zastrzega prawo do odwołania Konkursu w każdej chwili bez podania przyczyny.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a ewentualne zmiany zostaną ogłoszone w taki sam sposób, w jaki ogłoszona została informacja o rozpoczęciu Konkursu, czyli
za pośrednictwem postu na oficjalnym profilu Stadionu Śląskiego na Facebooku.