Dostępność

"Stadion Śląski" w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Stadionu Śląskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-25

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-11-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

 • część grafik/zdjęć nie posiada tekstu alternatywnego,
 • zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, mogą nie być dostępne cyfrowo w całości,
 • strona nie posiada ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce,
 • strona zawiera linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz języku,
 • nie wszystkie graficzne elementy klikalne lub podzielone na strefy klikalne są dostępne za pomocą klawiatury,
 • nie wszystkie tabele prezentujące dane mają poprawnie zdefiniowane nagłówki
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • niektóre elementy strony posiadają zbyt niski kontrast,
 • cytaty nie są poprawnie sygnalizowane w kodzie HTML.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-25

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-11-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Damian Jędrasik, adres poczty elektronicznej: damian.jedrasik@stadionslaski.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 479 72 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Stadion Śląski Sp. z o.o. powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Stadion Śląski Sp. z o.o. niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Stadion Śląski Sp. z o.o. może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Stadion Śląski Sp. z o.o. odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: al. Solidarności 77; 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: (22) 55 17 700

Dostępność architektoniczna

"Stadion Śląski" w Chorzowie, biuro: ul. Katowicka 10 (brama 8), 41-500 Chorzów

 • wstęp na teren Stadionu Śląskiego możliwy jest przez bramę nr 8 lub przez recepcję stadionową. Punkt wejścia wyposażony jest w bramę wjazdową dla samochodów, przejście dla osób pieszych jak i na wózkach inwalidzkich,
 • przy wejściu przez bramę nr 8 należy poinformować pracownika ochrony oraz podać swoje dane (imię, nazwisko),
 • przy wejściu przez recepcję stadionową należy poinformować pracownika recepcji oraz podać swoje dane (imię, nazwisko),
 • przed recepcją Stadionu Śląskiego znajdują się wydzielone miejsca dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane znakiem pionowym D18a+T29,
 • do biura zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych, do wszystkich pomieszczeń - komunikacja pionowa wewnątrz obiektu przy pomocy windy dostępnej z parteru. Obiekt wyposażony jest w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • do obiektu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • pracownicy administracyjni nie posiadają umiejętności porozumiewania się w języku migowym.


Model realizacji usług publicznych dla osób z trudnościami w komunikowaniu się.

Model realizacji usług publicznych dla osób z trudnościami w komunikowaniu. Wersja w języku prostym.


Napisz do nas

Zapraszamy

Chorzów ul. Katowicka 10

Kontakt

ADRES REJESTROWY SPÓŁKI

ul.Grabowa 1A

40-172 Katowice

KRS: 0000477883

NIP: 954-274-52-09

Regon: 243373827

ADRES JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ „STADION ŚLĄSKI” W CHORZOWIE

ul. Katowicka 10, 41-500

Chorzów (brama nr 8)

+48 32 479 72 00

Godziny pracy:

Pn. - Pt. od 8:00 do 16:00

ZWIEDZANIE I WYNAJEM
OBIEKTÓW SPORTOWYCH

rezerwacje@stadionslaski.pl +48 500 006 415

Godziny pracy:

Pn. - Pt. od 7:00 do 22:00

Sob. - Ndz. od 8:00 do 20:00

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Przetwarzamy je w celu poprawy jakości usług, w celach analitycznych oraz reklamowych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, którą możesz wycofać za pomocą ustawień Twojej przeglądarki. Czytaj więcej o polityce cookies.