Silesia Marathon 2023
1 Października 2023 | 07:30

Program wydarzenia Silesia Marathon 2023

28 września 2023 r. /czwartek/
godz. 16.00-19:00 – Godziny otwarcia Biura Zawodów – odbiór pakietów startowych (Stadion Śląski, wejście – brama 1A)

29 września 2023 r. /piątek/
godz. 16.00-19:00 – Godziny otwarcia Biura Zawodów – odbiór pakietów startowych (Stadion Śląski, wejście – brama 1A)

30 września 2023 r. /sobota/
godz. 9.00 – 19.00 – Godziny otwarcia Biura Zawodów – odbiór pakietów startowych (Stadion Śląski, wejście – brama 1A)


1 października 2023 r. /niedziela/

godz. 6.30 – maratońska Msza św. w kaplicy św. Barbary przy centrum handlowym Silesia City Center

godz. 6.15 – otwarcie wejścia bramą nr 4 na Stadion Śląski do strefy zawodniczej zawodników Silesia Ultramarathon
godz. 6.45 – otwarcie wejścia do strefy zawodniczej zawodników Silesia Marathon – grupa A
godz. 7.15 – otwarcie wejścia do strefy zawodniczej zawodników Silesia Marathon – grupa B
godz. 7.30 – Start Silesia Ultramarathon
godz. 8.00 – Start Silesia Marathon (elita i grupa A)
godz. 8.05 – Start Silesia Marathon (grupa B)
godz. 8.15 – otwarcie wejścia bramą nr 4 na Stadion Śląski do strefy zawodniczej zawodników Silesia Półmaraton – grupa A
godz. 8.45 – otwarcie wejścia do strefy zawodniczej zawodników Silesia Półmaraton – grupy B i C
godz. 9.40 – Start Silesia Półmaraton (grupa A)
godz. 9.45 – Start Silesia Półmaraton (grupa B)
godz. 9.50 – Start Silesia Półmaraton (grupa C)

godz. 9.40 – Otwarcie Stadionu Śląskiego dla publiczności (Stadion Śląski, wejście – brama 1A)
ok. godz. 10.15 – Finisz pierwszego zawodnika Silesia Marathon na bieżni Stadionu Śląskiego
godz. 12.15 – Dekoracja zwycięzców:
– kategoria generalna kobiet i mężczyzn: maraton, półmaraton, ultramaraton
– najszybszy mieszkaniec/mieszkanka województwa śląskiego. Rywalizacja o Puchar Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego w maratonie, półmaratonie i ultramaratonie.
– najszybszy Polak/Polka w maratonie
godz. 14.15 – Zakończenie biegu Silesia Marathon i biegów towarzyszących.
godz. 14.30 – Zakończenie wydarzenia

*Przedstawiony program ma charakter poglądowy i może ulec zmianie. O szczegółach organizacyjnych poszczególnych wydarzeń informować będziemy na oficjalnej stronie internetowej Silesia Marathon.

 

 

 

REGULAMIN WYDARZENIA
organizowanej na Stadionie Śląskim w Chorzowie
Silesia Marathon w dniu 1  października 2023 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1707, z późn. zm), zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się niniejszy regulamin imprezy organizowanej na Stadionie Śląskim w Chorzowie Silesia Marathon w dniach 31 września-3 października 2021 r.

Rozdział I
Zakres obowiązywania
§ 1
1. Regulamin dotyczy imprezy organizowanej przez Fundację Silesia Pro Active na terenie Stadionu Śląskiego usytuowanego przy ul. Katowickiej 10 w Chorzowie.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
a. sposób organizacji imprezy;
b. obowiązki uczestników imprezy;
c. warunki uczestnictwa w imprezie;
d. uprawnienia uczestników imprezy;
e. zasady odpowiedzialności uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem.

Rozdział II
Sposób organizacji wydarzenia Silesia Marathon 
§ 2
1. Za bezpieczeństwo imprezy w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator imprezy.
2. Impreza jest nieodpłatna i dostępna dla ogółu chętnych.

Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy
§ 3
1. Z uwagi na obostrzenia sanitarne wejście na teren imprezy jest możliwe wyłącznie dla osób zdrowych, z temperaturą ciała poniżej 38 st. C, bez objawów zarażenia Sars CoV-2 i posiadających maseczkę ochronną lub inne elementy dopuszczone prawem, a zasłaniające usta i nos.
2. Uczestnik winien jest zachować dystans od innych osób m.in. 1,5 tam gdzie tylko jest to możliwe.
3. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
a. nie zakłócać porządku publicznego;
b. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu;
c. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających imprezę dokument tożsamości;
d. poruszać się i przebywać w miejscach udostępnionych przez Organizatora imprezy;
e. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie;
f. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne Organizatora  (w tym spikera zawodów), a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
4. Ze względu na bezpieczeństwo imprezy uczestnicy, na żądanie służby porządkowej lub służby informacyjnej, zobowiązani są zajmować miejsca inne niż początkowo wskazane i dopuszczone przez Organizatora lub powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca po zakończeniu imprezy.

Rozdział IV
Warunki uczestnictwa
§ 4
Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek wstęp na teren imprezy nie przysługuje następującym osobom:
a. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową
lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych;
b. wobec której wydano zakaz zagraniczny;
c. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
d. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
e. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
f. małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.
1. Podczas imprezy zabrania się w szczególności:
a. używania elementów odzieży lub przedmiotu służących do zakrycia twarzy lub do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
b. używania elementów odzieży lub przedmiotów, które jednoznacznie wskazują na przynależność do określonego klubu piłkarskiego zgłoszonego do rozgrywek krajowych;
c. wnoszenia i ekspozycji elementów w formie jednolitej płachty wielkoformatowej, transparentów;
d. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych uczestników imprezy masowej do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;
e. rzucania przedmiotami;
f. wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatora;
g. zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
h. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
i. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o podobnym działaniu;
j. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu,
a także niszczenia infrastruktury obiektu;
k. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych;
l. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;
m. stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników imprezy masowej;
n. prowadzenia kampanii wyborczej i działalności politycznej.
2. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej – Silesia Marathon:
a. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
b. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
c. pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie;
d. środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
e. kasków oraz parasoli;
f. materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;
g. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
h. przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie;
i. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.
j. wskaźników laserowych i dronów;
k. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcy/ użytkownika obiektu;
l. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników;
3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem.
5. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora imprezy.
6. Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z ust. 2-3 oraz ust.6 powyżej, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu.

Rozdział V
Uprawnienia uczestnika wydarzenia
§ 5
1. Uczestnik imprezy  ma prawo:
a. przebywać na terenie stadionu w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy;
b. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem, a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników imprezy masowej;
c. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
d. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione
do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
e. korzystać z pomocy medycznej na imprezie;
f. korzystać z punktu depozytowego po uprzednim zgłoszeniu służbom porządkowym lub służbom informacyjnym Organizatora.
2. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:
a. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat
poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na terenie imprezy masowej;
b. składania skarg i wniosków.

Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 6
1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku
w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej i/lub każdego elementu imprezy prezentowanej w przekazach medialnych na całym świecie.
2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy mogą być usunięte z terenu imprezy.
3. W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
4. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu służby Organizatora odmawiają osobie wstępu na imprezę w przypadkach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. stosowania atestowanych urządzeń technicznych, służących do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu,
b. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody.

Organizator

Napisz do nas

Zapraszamy

Chorzów ul. Katowicka 10

Kontakt

ADRES STADION ŚLĄSKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI

ul.Grabowa 1A

40-172 Katowice

KRS: 0000477883

NIP: 954-274-52-09

Regon: 243373827

ADRES JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ „STADION ŚLĄSKI” W CHORZOWIE

ul. Katowicka 10, 41-500

Chorzów (brama nr 8)

+48 32 479 72 00

Godziny pracy:

Pn. - Pt. od 8:00 do 16:00

ZWIEDZANIE I WYNAJEM
OBIEKTÓW SPORTOWYCH

rezerwacje@stadionslaski.pl +48 500 006 415

Godziny pracy:

Pn. - Pt. od 7:00 do 22:00

Sob. - Ndz. od 8:00 do 20:00

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Przetwarzamy je w celu poprawy jakości usług, w celach analitycznych oraz reklamowych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, którą możesz wycofać za pomocą ustawień Twojej przeglądarki. Czytaj więcej o polityce cookies.